รับตรง 57 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม วิทยา+เกษตร ม.อุบลฯ

ปิดรับสมัคร!

รับตรง 57 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม วิทยา+เกษตร ม.อุบลฯ

ประกาศรับสมัครคัดเลือก
โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยหลือสังคม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 655 คน ระหว่างวันที่  2 – 26 สิงหาคม 2556 โดยกรอกใบสมัครที่ เว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th 
คุณสมบัติโดยทั่วไป
1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. เป็นผู้ที่สังกัดในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ และบุรีรัมย์

ขั้นตอนการสมัคร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้สมัครที่สังกัดสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความร่วมมือ ให้ดำเนินการสมัครผ่านสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ตามขั้นตอนที่กำหนด
(รายละเอียดตามขั้นตอนการสมัครที่ 1)
กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้สมัครที่สังกัดสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความร่วมมือ อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนประชานุเคราะห์ เป็นต้น ให้ดำเนินการสมัครผ่านสถานศึกษาและสำนักเขตพื้นที่ตามขั้นตอนที่กำหนด (รายละเอียดตามขั้นตอนการสมัครที่ 2)

กำหนดการรับสมัคร
- กำหนดการรับสมัคร  2  – 26 สิงหาคม 2556  (นักเรียนที่สมัครต้องผ่านการคัดกรองจากสถานศึกษาก่อน)
- ชำระเงินค่าสมัคร      2  – 26 สิงหาคม 2556
- ประกาศผล               30 สิงหาคม 2556
- สอบสัมภาษณ์             5 กันยายน 2556
- ประกาศผล               10 กันยายน 2556
- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์   10-30 กันยายน 2556

Downloads เอกสาร

ที่มา : รับตรง 57 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม วิทยา+เกษตร ม.อุบลฯ

The following two tabs change content below.

Jasmin

หลงไหล หลงรัก การศึกษา ^.^ อยากให้น้อง ๆ ทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษามากกว่าเดิม โดยพี่ ๆ จะนำข่าวสาร รับตรง สอบตรง โควตา Admission มาแจ้งให้น้อง ๆ ทราบโดยทั่วกัน ^^