รับตรง 57 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปิดรับสมัคร!

รับตรง 57 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการพิเศษต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2557

ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น ดังต่อไปนี้
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
2. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน
4. โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
(Young Scientist Competition)
5. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และผู้นําเชียร์กีฬา
6. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
7. โครงการสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
8. โครงการสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
9. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
10. โครงการสําหรับผู้ที่มีความสามารถทางด้านทัศนมาตรศาสตร์
11. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

รับจำนวน 79 คน

คุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กําลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลัก สูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
- โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
- มีคะเเนน GAT,PAT ONET
- คุณสมบัติแต่ละสาขา ดูได้จากไฟล์แนบ

ค่าสมัคร 250 บาท

กำหนดการ

รับตรง 57 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Downloads เอกสาร

ที่มา : รับตรง 57 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

The following two tabs change content below.

Jasmin

หลงไหล หลงรัก การศึกษา ^.^ อยากให้น้อง ๆ ทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษามากกว่าเดิม โดยพี่ ๆ จะนำข่าวสาร รับตรง สอบตรง โควตา Admission มาแจ้งให้น้อง ๆ ทราบโดยทั่วกัน ^^